Selen och immunfunktion och DNA-reparation

Selen är ett spårämne som är väsentligt för reparation av DNA, för god immunfunktion och för minskad dödsrisk.

DNA double helix
Cellstudier, djurmodeller och humana kliniska prövningar tyder på att en optimal tillförsel av selen krävs för att förbättra processen för reparation av DNA-skador.

Micronutrient Information Center drivs av personal vid Linus Pauling Institute vid Oregon State University och ger tillförlitlig information om de vitaminer, mineraler och spårämnen som används i kosttillskott.

Idag vill jag sammanfatta den information som centret ger om selen och komplettera den informationen med den senaste vetenskapliga forskningen.

En introduktion till selen och selenoproteiner

Selen är ett spårämne som är väsentligt för människor. Selen behövs för att selenberoende selenoproteiner ska fungera korrekt. Fritt selen är sällsynt i kroppen. Istället är selen i kroppen vanligtvis en komponent av selenometionin, selenocystein och metylselenocystein.

Definition: Spårämnen är kemiska grundämnen som finns tillgängliga i mycket små mängder. Selen är det kemiska elementet med atomnummer 34. Det betyder att det finns 34 protoner och 34 elektroner i selenets atomstruktur.

Det är aminosyran selenocystein som ingår i selenoproteiner. Forskare har nu identifierat 25 selenoproteiner hos människor.

Här är några av de viktiga selenoproteinerna, listade med en indikation på deras viktigaste fysiologiska funktioner:

 • Selenoprotein P; transport av selen till vävnaderna
 • Glutationperoxidaserna; antioxidantaktivitet
 • Tioredoxinreduktaserna; antioxidantaktivitet
 • Jodtyronindeiodinaserna; reglering av produktionen av sköldkörtelhormon
 • Selenoproteinet S; reglering av inflammation
 • Selenoproteinet W; antioxidantaktivitet
 • 15 kDa selenoproteinet; starkt uttryckt i prostata, njure, testiklar, lever och hjärnvävnader
Sjukdomar associerade med selenbrist

Keshans sjukdom och Kashin-Becks sjukdom är bevis på att selenbrist kan orsaka allvarlig sjukdom.

Keshans sjukdom

I regioner med selenbrist i Kina har forskare beskrivit och identifierat Keshans sjukdom, en endemisk sjukdom i hjärtmuskeln som orsakar hjärtinsufficiens och som är nära förknippad med mycket lågt intag av selen i kosten. Orsaken till Keshans sjukdom verkar vara kombinationen av låg selenstatus och exponering av ett smittsamt virus, till exempel Coxsackie-virus B3. Selenbristen i värden kan leda till ökad virulens hos det invaderande viruset, och virusinfektionen orsakar då inflammation i hjärtmuskeln (Harthill 2011).

Selentillskott verkar skydda individer från att utveckla Keshans sjukdom men har inte visat sig vända skadorna på hjärtmuskelskadan (Delage 2014).

Kashin-Becks sjukdom

I regioner med selenbrist i Kina, Nordkorea, Sibirien och Tibet orsakar Kashin-Becks sjukdom artros som leder till missbildningar i lederna. Orsaken till Kashin-Becks sjukdom verkar involvera olika faktorer i samband med selenbrist: Exponering för svampgifter, jodbrist och att dricka förorenat vatten har föreslagits.

Att förbättra selenstatus hos barn som bor i specifika områden kan minska förekomsten av Kashin-Becks sjukdom (Zou 2009).

Selentillskott för att förebygga sjukdomar
Cancer

2016 gjordes en metaanalys baserat på 69 studier (26 fall-kontrollstudier, 14 kohortstudier, 19 ”nested” fall-kontrollstudier, 5 fall-kohortstudier, 5 randomiserade kontrollerade studier) som visade att högre serum/plasmaselenstatus är associerad med en minskad risk för cancer. Det högre selenintaget minskade risken för bröstcancer, matstrupscancer, magcancer, lungcancer och prostatacancer. Högre selenexponering var inte associerad med cancer i urinblåsan, kolorektal cancer eller hudcancer (Cai 2016).

En metaanalys från 2020 av 37 populationsbaserade observations- eller interventionsstudier med en prospektiv design avslöjade ett signifikant omvänt samband mellan selenintag och total cancerrisk, justerat för effekterna av ålder, BMI och rökning. Forskarna kom fram till att selen skyddar mot cancer och att de skyddande effekterna varierar beroende på typ av cancer (Kuria 2020).

Kardiovaskulär sjukdom

En metaanalys från 2021 där 13 observationsstudier och randomiserade kontrollerade studier ingick visade minskad risk för förekomsten av hjärtsjukdom och dödlighet hos individer med högre selenstatus jämfört med lägre selenstatus. De insamlade uppgifterna visade en 15 procent minskad risk för förekomst av hjärt-kärlsjukdom för varje 10 mikrogram av selen i blodet (Kuria 2021).

Selentillskott för sjukdomsbehandling
Dysfunktion av immunsystemet

En undersökning av tillgänglig forskningslitteratur visar att selenbrist är förknippat med immundysfunktion och kronisk inflammation, inklusive bevis som visar att selen och selenoproteiner spelar en roll för att lindra dysfunktionella inflammatoriska svar (Delage 2014).

Infektionssjukdomar

Ett fåtal randomiserade kontrollerade prövningar har visat att selentillskott som gavs till HIV-smittade personer är associerat med signifikant minskade frekvenser av sjukhusinläggningar, med förbättrat antal CD4-lymfocyter T-celler och med fördröjning eller förhindrande av varje framåtskridande av HIV-virusbelastningen (Delage 2014).

En genomgång av epidemiologiska studier och djurstudier 2021 tyder på att selenstatus påverkar värdens svar på RNA-virus. Forskarna drar slutsatsen att selenstatus påverkar människans reaktion på covid-19, särskilt i regioner där selenintaget är lågt (Bermano 2021).

Autoimmuna sköldkörtelsjukdomar

Tre randomiserade kontrollerade studier har visat att selentillskott är associerat med minskade nivåer av autoantikroppar i blodcirkulationen (Delage 2014).

När detta skrivs (vintern 2022) väntar vi på publiceringen av resultaten från två randomiserade kontrollerade studier — CATALYST-studien av patienter med hypotyreos och GRASS-studien av patienter med Graves sjukdom (Watt 2013; Winther 2014).

Slutsats: Optimera intaget av spårämnet selen för DNA-reparation och för god immunfunktion.

Detta är en komplex fråga och mer forskning behövs. Följande är en sammanfattning av vad som är känt hittills (vintern 2022):

 1. Det verkar finnas ett U-format samband mellan serum/plasma-selenstatus och hälsa/sjukdom. Rayman uppskattar att den optimala serum-/plasmaselenstatusen ligger i närheten av 125 mikrogram per liter (Winther 2020, figur 3). Selenstatus betydligt under eller över 125 mikrogram per liter är associerat med ökad risk för sjukdom.
 2. En studie från 2020 av selenstatus hos hjärtsviktspatienter visade att patienter med selenstatus under 100 mikrogram per liter hade sämre funktionsklass i New York Heart Association, allvarligare symtom och tecken på hjärtsvikt, sämre träningskapacitet och sämre livskvalitet (Bomer 2020).
 3. En studie från 2010 av friska vuxna i Storbritannien, i åldrarna 50–64 år, med en genomsnittlig selenstatus före intervention på 95 mikrogram per liter, fann att genomsnittliga diet- och kosttillskottsintag på 105 mikrogram per dag var nödvändiga för att uppnå 125 mikrogram per liter, den optimala plasmakoncentrationen av selenoprotein P, den primära transportören av selen i blodet och en användbar biomarkör för selenstatus (Hurst 2010).
 4. Om man inte borde ta ett selentillskott, eller om man borde ta 50 mikrogram per dag eller 100 mikrogram per dag beror till stor del på i vilken region man bor. Följande regioner är regioner där det uppskattade dagliga kostintaget av selen är under 105 mikrogram per dag: Stora delar av Skandinavien och norra Europa, Storbritannien och Irland, Nya Zeeland och Australien. Men USA, Kanada, Japan och Grönland har för det mesta selenrika jordar och livsmedel som är tillräckliga för att höja det genomsnittliga dietintaget över rekommendationen på 105 mikrogram per dag. Kina, ett land av kontraster, har regioner som är både selenfattiga och selenrika (Winther 2020).
 5. Det bästa man kan göra är kanske att testa sin serumselenkoncentration.
Källor

Bermano G, Méplan C, Mercer DK, Hesketh JE. Selenium and viral infection: are there lessons for COVID-19? Br J Nutr. 2021 Mar 28;125(6):618-627.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Cai X, Wang C, Yu W, Fan W, Wang S, Shen N, Wu P, Li X, Wang F. Selenium exposure and cancer risk: an updated meta-analysis and meta-regression. Sci Rep. 2016 Jan 20;6:19213.

Delage B. Selenium. Micronutrient Information Center. Linus Pauling Institute. Oregon State University. 2014.

Harthill M. Review: micronutrient selenium deficiency influences evolution of some viral infectious diseases. Biol Trace Elem Res. 2011;143(3):1325-1336.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, et al. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010;91(4):923-931.

Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(4):684-694.

Kuria A, Tian H, Li M, Wang Y, Aaseth JO, Zang J, Cao Y. Selenium status in the body and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(21):3616-3625.

Watt T, Cramon P, Bjorner JB, et al. Selenium supplementation for patients with Graves’ hyperthyroidism (the GRASS trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013;14:119.

Winther KH, Watt T, Bjorner JB, et al. The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2014;15:115.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Zou K, Liu G, Wu T, Du L. Selenium for preventing Kashin-Beck osteoarthropathy in children: a meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2009;17(2):144-151.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *