Selen, coenzym Q10 och skyddad hjärthälsa

En frisk ålderdom är ett mål för oss alla. Vi vill hålla oss fysiskt och psykiskt aktiva och alerta så länge vi kan. I en studie där man gav äldre invånare i Sverige ett dagligt tillskott av selenberikade jästtabletter och kapslar med coenzym Q10 minskades frekvensen dödsfall i hjärtsjukdom signifikant. Bilden illustrerar de olika symtom på hjärtinfarkt.

Ledande hjärtspecialister i Sverige utförde en 4-årig studie – KiSel-10-studien – där 443 äldre svenska invånare deltog. De fann att profylaktisk behandling med 200 mikrogram selenberikad jäst och 200 milligram coenzym Q10 dagligen minskar risken att dö i hjärtinfarkt med över 50 procent.  Detta är ett mycket intressant studieresultat eftersom hjärtsjukdom är den främsta dödsorsaken i västvärlden.

KiSel-10-studien

Den kliniska prövningen KiSel-10 – en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie– undersökte effekten av en kombination av selenberikade jästtabletter och coenzym Q10-kapslar i jämförelse med matchande placebokapslar och tabletter, vad gällde följande faktorer:

  • risk att dö i hjärtsjukdom
  • risk för åldersrelaterad försämring av hjärtfunktionen
  • risk för förändrad mängd proteiner i blodet som är biomarkörer för hjärtsvikt.

Mellan 2013 och 2018 publicerade forskarna i KiSel-10 12 rapporter där man analyserade och förklarade resultaten från KiSel-10-studien.  Nedan sammanfattar jag lärdomarna från den kliniska KiSel-10-studien.

Lågt selenstatus i serum och högre mortalitetsrisk

Professor Alehagen och forskarna vid Linköpings universitet mätte selenhalten i serum hos 668 friska äldre invånare i en landsortskommun i södra Sverige.  Den genomsnittliga selenkoncentrationen i serum i denna grupp var 67,1 mikrogram per liter, vilket ligger väl under den rekommenderade miniminivån på 100–120 mikrogram per liter och det beräknade gynnsamma värdet på 120–150 mikrogram per liter [Hurst 2010].

En analys av en undergrupp av de 668 deltagarna, utförd efter närmare sju års uppföljning, visade att placering i den lägsta kvartilen av serumselenkoncentration – under 57 mikrogram per liter – hade ett signifikant samband med 43 % högre risk för dödsfall av alla orsaker och 56 % högre risk för dödsfall i hjärtsjukdom.  Forskarna rekommenderade selentillskott till deltagarna som hade låga selenkoncentrationer i serum [Alehagen 2016].

Tillskott av en kombination av selenberikad jäst och coenzym Q10

Forskarna rekryterade och placerade slumpmässigt 443 friska äldre invånare i Sverige antingen i en aktiv behandlingsgrupp eller en kontrollgrupp som fick placebo.  Deltagarna i den aktiva behandlingsgruppen tog 200 mikrogram selenberikad jäst och 200 milligram coenzym Q10 dagligen i fyra år.

2013 publicerade forskarna de första statistiskt signifikanta resultaten från studien [Alehagen 2013, Johansson 2013].

  • 54 % lägre risk att dö i hjärtsjukdom
  • förbättrad hjärtfunktion konstaterad med ekokardiografi
  • lägre koncentration av en känd biomarkör för hjärtsvikt.

Selen, coenzym Q10 och inflammation

Därefter gick forskarna noga igenom alla studiedata för att hitta belägg för ett signifikant samband mellan selenberikad jäst och coenzym Q10 och en biomarkör för inflammation – C-reaktiva proteiner – och en biomarkör för oxidativ stress – lösliga p-selektinproteiner. Tillskottet av selenberikad jäst och coenzym Q10 under fyra år gav positiva förändringar av antalet biomarkörer [Alehagen 2015].

Selen, coenzym Q10 och oxidativ stress

Djupare granskning av studiedata visade på gynnsamma effekter av det kombinerade kosttillskottet på fler biomarkörer för oxidativ stress.  Jämfört med deltagarna i placebogruppen fick deltagarna i gruppen med aktiv behandling signifikant bättre resultat på mätningen av biomarkörer för oxidativ stress: copeptin och adrenomedullin [Alehagen 2015].

Selen och coenzym Q10 och sjukhusinläggning och livskvalitet

Därefter gjorde forskarna en underanalys av data där de matchade deltagarna efter ålder, kön och tension i hjärtväggen vid baslinjen.  De upptäckte att genomsnittligt antal dagar utan sjukhusvård var signifikant högre i gruppen som fick aktiv behandling än i gruppen som fick placebo [Johansson 2015].

Data visade även att studiedeltagarna i gruppen med aktiv behandling hade färre åldersrelaterade nedsättningar av kognitiva funktioner, nervsystemets funktion och total livskvalitet [Johansson 2015].

Tio års uppföljning av effekten av selen och coenzym Q10

Tio år efter starten av KiSel-10-studien använde de svenska forskarna dödscertifikat och obduktionsrapporter för att hitta de studiedeltagare som hade avlidit under tiden.  Forskningen visade att effekten av kombinationstillskottet – signifikant lägre risk att dö i hjärtsjukdom – kvarstod under hela den 10 år långa uppföljningsperioden hos både män och kvinnor [Alehagen 2015].

Selen och coenzym Q10 hos individer med lågt selenvärde i serum

När man analyserade data ännu djupare fann forskarna att kombinationstillskottet med selenberikad jäst och coenzym Q10 hade gett bäst skydd av hjärthälsan hos studiedeltagare med selen i serum som låg under 85 mikrogram per liter [Alehagen 2016].

Det speciella inbördes förhållandet mellan selen och coenzym Q10

Professor Alehagen (Sverige) och professor Aaseth (Norge) gav 2015 en teoretisk förklaring till det kliniskt lyckade resultatet av att ge äldre svenska invånare ett tillskott av selenberikad jäst och coenzym Q10.  De betonade selenproteinernas betydelse för antioxidation, såsom glutationperoxidas och selenprotein P, och av coenzym Q10 i reducerad form.  De citerade också forskning som visade att låga koncentrationer av selen kan hindra cellerna från att få tillräckliga mängder av coenzym Q10, och att otillräckliga nivåer av coenzym Q10 kan göra att selenet inte kan utöva optimal effekt.  De hävdade att det finns ett speciellt ömsesidigt samband mellan selen och coenzym Q10 i kroppen [Alehagen & Aaseth 2015].

Selen, coenzym Q10 och skyddad hjärthälsa

De svenska forskarna fortsatte 2017 att söka efter de biologiska mekanismer som skyddade hjärtat hos äldre personer som fick en kombination av selenberikad jäst och coenzym Q10.  De fann att 1) i jämförelse med placebo var ett tillskott med selenberikad jäst och coenzym Q10 kopplat till signifikanta skillnader i uttrycket av så många som 70 olika mikroRNA, och att 2) behandling med selenberikad jäst och coenzym Q10 var kopplat till signifikant ökade nivåer av insulinliknande tillväxtfaktor 1 [Alehagen 2017].

Obs! MikroRNA anses spela en viktig roll vid utveckling av hjärtsjukdom och diabetes.  Insulinliknande tillväxtfaktorer är proteiner som tros ha antiinflammatorisk och antioxidativ verkan.

Selen, coenzym Q10 och fibros

Analysen av studiedata visade på signifikant lägre koncentrationer i blodet av sju av de åtta biomarkörena på fibrogen aktivitet i gruppen som fick selen och coenzym Q10 jämfört med placebogruppen. Sambandet mellan kombinationstillskottet och den minskade mängden fibros-biomarkörer förklarar delvis den lägre risken att dö i hjärtsjukdom för de äldre studiedeltagarna i den aktiva behandlingsgruppen. Fibrosutveckling i hjärtmuskeln och hjärtklaffarna kan öka risken för hjärtsvikt.

Sammanfattning

Detta dagliga tillskott av en kombination av selenberikad jäst och coenzym Q10 minskade risken att dö i hjärtsjukdom hos äldre friska personer.

Källor

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., Post, C., & Aaseth, J. (2016). Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. European Journal of Clinical Nutrition, 70(1), 91-96. doi:10.1038/ejcn.2015.92

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866. doi:10.1016/j.ijcard.2012.04.156

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680. doi:10.1371/journal.pone.0137680

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452. doi:10.1002/biof.1245

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641. doi:10.1371/journal.pone.0141641

Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541. doi:10.1371/journal.pone.0157541

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162. doi:10.1016/j.jtemb.2014.11.006

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Wågsäter, D. (2017). Significant changes in circulating microRNA by dietary supplementation of selenium and Coenzyme Q10 in healthy elderly males. A subgroup analysis of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(4), e0174880. doi:10.1371/journal.pone.0174880

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Brismar, K. (2017). Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and Coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(6), e0178614. doi:10.1371/journal.pone.0178614

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., Svensson, E., Johansson, P., & Larsson, A. (2017). Less fibrosis in elderly subjects supplemented with selenium and coenzyme Q10-A mechanism behind reduced cardiovascular mortality? Biofactors (Oxford, England), doi:10.1002/biof.1404

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2013). Effect of selenium and Q10 on the cardiac biomarker NT-proBNP. Scandinavian Cardiovascular Journal: SCJ, 47(5), 281-288. doi:10.3109/14017431.2013.820838

Hurst, R., Armah, C. N., Dainty, J. R., Hart, D. J., Teucher, B., Goldson, A. J., & Fairweather-Tait, S. J. (2010). Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 91(4), 923-931.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2015). Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19(9), 870-877. doi:10.1007/s12603-015-0509-9

Ansvarsfriskrivning: Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *