Covid-19, selen och coenzym Q10

En individs selen- och Q10-status kan vara en avgörande faktor för immunsystems svar på SARS-CoV-2-viruset som orsakar akuta andningssvårigheter vid en covid-19-infektion.

Corona virus
En forskningsgenomgång visar att selen- och Q10-tillskott har positiva effekter på oxidativ stress orsakad av fria radikaler och inflammation hos patienter med covid-19.

Immunsystemets celler kräver i synnerhet tillräckligt med selen och Q10 för att skydda mot oxidativ stress och för att modulera den inflammatoriska effekten.

Detta är slutsatsen av författarna till en granskning 2021 av relevant forskningslitteratur (Hargreaves & Mantle).

Iain R. Hargreaves, en biokemisk fakultetsmedlem vid avdelningen för farmaci och biomolekylära vetenskaper vid Liverpool John Moores University, har tillsammans med läkaren David Mantle skrivit att en tillräcklig selen- och Q10-status kan vara viktiga faktorer:

  • på det sätt som immunsystemet initialt reagerar på covid-19-viruset
  • på det sätt som den resulterande inflammationen därefter får sin lösning

I en granskning som Hargreaves och Mantle gjorde 2021 betonades effekten av otillräcklig status av selen och Q10 på inflammation och oxidativ stress (Hargreaves & Mantle 2021).

Hargreaves och Mantles slutsats är att optimal status för både selen och Q10 är nödvändigt för effektivt förebyggande och behandling av covid-19-infektioner. Selen och Q10 är avgörande på två sätt:

  • upprätthålla immunsystemets balans mot covid-19-virusinfektioner
  • undvikande av en cytokinstorm, som är orsaken till lungskador och andningssyndrom hos patienter med allvarliga infektioner
Vad är optimal status för selen och Q10?

Det finns ännu ingen vetenskaplig enighet om de optimala halterna av selen och Q10.

Optimal selenstatus

Bomer et al. har dragit slutsatsen av data från en stor europeisk kohortstudie att serumselenhalter under 100 mikrogram per liter är kopplade till patienter med hjärtsvikt som har värre hjärtsviktssymtom, sämre träningskapacitet, sämre livskvalitet och sämre prognos (Bomer). Det är ett bra ställe att börja när man överväger optimala serumselenhalter.

Rayman har i en översiktsartikel i The Lancet, föreslagit att den optimala serum/plasmakoncentrationen av selen för god hälsa ligger i intervallet 120–150 mikrogram per liter (se hennes figur 3 på sidan 4).

Optimal status för Q10

Langsjoen (2014, sid. 9) har föreslagit att det är viktigt att höja plasma/serum Q10-koncentrationer över 2,5 milligram per liter för att uppnå en terapeutisk effekt med tillskott.

Selenstatus och immunsystemet

Selen är ett viktigt spårämne som våra celler inte kan framställa. Följaktligen måste vi få det selen som vi behöver från maten vi äter och/eller från selentillskott. I många regioner i världen har jordbruksjordarna och maten ett lågt innehåll av selen, vilket gör tillskott till en nödvändighet (Haug).

Selen behövs i tillräckliga mängder för att det medfödda och adaptiva immunsystemet ska fungera optimalt (Hargreaves & Mantle 2021).

Selen är en komponent i aminosyran selenocystein som i sin tur är en väsentlig komponent i antioxidanten selenoproteiner, till exempel glutationperoxidaserna och tioredoxinreduktaserna (Hargreaves & Mantle 2021).

Selen krävs för bildandet av tioredoxinreduktaser som spelar en viktig roll vid reduceringen av Q10–molekyler till ubiquinolformen. Utan närvaro av tillräckligt med tioredoxinreduktas kommer Q10 sannolikt inte att ha så mycket antioxidativ effekt som det kan ha (Xia; Nordman).

Selen och Q10 i ett synergiförhållande

Alehagen och Aaseth (2015) har studerat det särskilda sambandet mellan selen och Q10 och kommit fram till:

  • att otillräckligt intag av selen begränsar cellernas förmåga att få tillräckliga mängder av antioxidantformen av Q10
  • att otillräcklig Q10-status påverkar selens biologiska funktion i cellerna negativt

Därför behövs selen och Q10, och selen och Q10 i kombination i tillräckliga mängder för att immunsystemet ska fungera optimalt (Alehagen & Aaseth).

Oxidativ stress

Låg selenstatus gör våra celler sårbara för oxidativ stress, det vill säga skador på celler, proteiner, DNA och lipider orsakade av ett överskott av skadliga fria radikaler, på två sätt:

  1. Det finns en ökad cell- och vävnadsskada från oxidativ stress hos individer med otillräcklig selenstatus.
  2. Det finns en ökad sannolikhet för att patogena virus utvecklar mer virulenta stammar i frånvaro av tillräckligt med selen (Beck).

Observera till exempel att professor Urban Alehagen et al. i KiSel-10-studien kombinerade selen och Q10-tillskott. Denna kombination gavs till äldre svenska seniorer som hade en medelålder på 78 år. Seniorerna hade låga selennivåer vid studiens start (67,1 mikrogram per liter). Forskarna fann att det kombinerade tillskottet signifikant förbättrade blodmarkörerna för oxidativ stress och inflammation (Alehagen 2015a; Alehagen 2015b).

Inflammation

Vid ett inflammatoriskt svar på skada och sjukdom stänger immunsystemet i normala fall ner inflammationen efter reparation av den skadade vävnaden.
Hos vissa covid-19-patienter löper inflammationen amok, och det leder till cytokinstormar som är destruktiva, inte bara för lungorna utan också för hjärta, lever och njurar.

Hargreaves och Mantle antar att sårbarheten för cytokinstormar blir värre hos patienter med otillräcklig selen- och Q10-status.

Sammanfattning: Tillskott med selen

Optimal selenstatus är nödvändigt för effektivt antioxidantskydd och för modulering av det inflammatoriska svaret. Hargreaves och Mantle pekar på ett påvisat samband mellan låg regional selenstatus och dåliga återhämtningsresultat hos covid-19-patienter i Kina (Zhang).

Slutsats: Kombinerat Q10 och selentillskott

KiSel-10-studien, en fyraårig randomiserad kontrollerad studie, har visat effektiviteten av ett kombinerat selen- och Q10-tillskott för att minska omfattningen av oxidativ stress och inflammation hos äldre personer med låg selenstatus initialt (Alehagen 2015a; Alehagen 2015b).

Ett avslutande ord: Farmaceutisk kvalitetskontroll

Kommersiellt tillgängliga tillskott har inte alla samma upptag och effekt. Hargreaves och Mantle rekommenderar att hitta och köpa selen och Q10-tillskott av farmaceutisk kvalitet med dokumenterad biotillgänglighet.

Källor

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial. Int J Cardiol. 2013;167:1860-1866.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015a;41:443-52.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E. Levels of sP-selectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015b;10:e0137680.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019;16:5.

Beck MA, Levander OA, Handy J. Selenium deficiency and viral infection. J Nutr. 2003 May;133(5 Suppl 1):1463S-7S.

Hargreaves IR / Mantle D. COVID-19, Coenzyme Q10, and Selenium. Chapter 13 in: Guest PC, ed. Identification of Biomarkers, New Treatments, and Vaccines for COVID-19. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2021;1327:163-168.

Haug A, Graham RD, Christophersen OA, Lyons GH. How to use the world’s scarce selenium resources efficiently to increase the selenium concentration in food. Microbial Ecology in Health and Disease. 2007 Dec;19(4):209-228.

Langsjoen PH, Langsjoen AM. Comparison study of plasma coenzyme Q10 levels in healthy subjects supplemented with ubiquinol versus ubiquinone. Clin Pharmacol Drug Dev. 2014 Jan;3(1):13-7.

Nordman T, Xia L, Björkhem-Bergman L, Damdimopoulos A, Nalvarte I, Arnér ES, Spyrou G, Eriksson LC, Björnstedt M, Olsson JM. Regeneration of the antioxidant ubiquinol by lipoamide dehydrogenase, thioredoxin reductase and glutathione reductase. Biofactors. 2003;18(1-4):45-50.

Okuyama H, Langsjoen PH, Hamazaki T, Ogushi Y, Hama R, Kobayashi T, Uchino H. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar;8(2):189-99.

Xia L, Nordman T, Olsson JM, Damdimopoulos A, Björkhem-Bergman L, Nalvarte I, Eriksson LC, Arnér ES, Spyrou G, Björnstedt M. The mammalian cytosolic selenoenzyme thioredoxin reductase reduces ubiquinone. A novel mechanism for defense against oxidative stress. J Biol Chem. 2003 Jan 24;278(4):2141-6.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020 Jun 1;111(6):1297-1299.

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *