Selen i cancerbehandling

Prekliniska studier tyder på att selentillskott i rätt form och dosering kan förbättra effekterna av cytostatika vid vissa cancerformer. Selen kan hjälpa till att skydda normala celler och vävnader mot toxiska effekter av cellgifterna. Selen kan göra det möjligt att ge cellgifter i högre doser än vad som normalt görs.

Cellgifter och strålning är fortfarande de viktigaste behandlingsformerna för många typer av cancer. Den toxiska effekten av dessa behandlingar är ett problem för normala celler.

Selenets roll i förebyggandet av cancer

Selentillskott har redan förknippats med statistiskt signifikanta minskningar av risken för olika cancerformer och förstadiet till cancer:

Möjlig roll för selen vid cancerbehandling

Selentillskott kan vara värdefullt vid behandling av cancer såväl som vid förebyggandet av cancer. Selen har förmågan att skydda mot bildandet och utvecklingen av vissa cancerceller och har också förmågan att selektivt rikta in sig på vissa befintliga cancerceller.

Dessutom kan det vara så att selen kan fungera i synergi med konventionella cancerterapier. Prekliniska forskningsdata tyder på att selen i vissa fall kan skydda normala celler och vävnader mot toxiska effekter på cellerna vid konventionell cancerbehandling (Evans 2017).

Preklinisk forskning på selen och cancerterapier

Det finns betydande preklinisk forskning som tyder på att selentillskott avsevärt kan skydda mot den normala vävnadstoxiciteten vid konventionell cancerterapi utan att kompromissa med samma cancerterapis effekt på cancer. I vissa fall kan selentillskott, rätt behandlat och doserat, till och med öka effektiviteten hos konventionella cancerterapier (Evans 2017).

Preklinisk forskning på selen och cancerterapier

Det finns betydande preklinisk forskning som tyder på att selentillskott avsevärt kan skydda mot den normala vävnadstoxiciteten vid konventionell cancerterapi utan att kompromissa med samma cancerterapis effekt på cancer. I vissa fall kan selentillskott, rätt behandlat och doserat, till och med öka effektiviteten hos konventionella cancerterapier (Evans 2017).

Vilka selenberedningar och doser ger effekt på cancer?

I prekliniska modeller har administreringen av selen möjliggjort en administrering av högre doser än vad som normalt ges av de toxiska cancermedlen. Resultaten i de prekliniska studierna av användningen selen för att anpassa konventionell cancerbehandling kan förbättra cancerresultatet (Evans 2017).

Det som behövs nu är kliniska prövningar på selentillskott för att se vilken form av selen och vilka doser som är säkra och effektiva vid cancerbehandling. De tillgängliga bevisen tyder på att organiskt selen är säkrare och sannolikt mer effektivt än vad oorganiskt selen är (Evans 2017).

Prekliniska studier har dock visat att oorganiskt natriumselenit, som getts i höga doser, har antitumöreffekter och ökar effekten av läkemedel som hämmar celltillväxt. Svenska forskare fann att intravenöst natriumselenit i höga doser var säkert och acceptabelt hos patienter med terapiresistenta karcinom. I framtida artiklar kommer jag att försöka granska resultaten av studier med både oorganiskt och organiskt selen för cancerbehandling (Brodin 2015).

Extra höga doser av selen och cancerterapier

Evans et al har sammanfattat bevisen för en terapeutisk synergi av extra höga doser av selenföreningar med följande cytostatika (Evans 2017):

 • Cisplatin
 • Carboplatin
 • Oxaliplatin
 • Irinotecan
 • Docetaxel
 • Fluorouracil
 • Doxorubicin

Genom att kombinera ovanstående cytostatika med selen har en förbättring skett i följande mänskliga tumörvävnadstransplantat (Evans 2017):

 • Colo-rectal tissue
 • Ovarian tissue
 • Prostate tissue
 • Small cell and non-small cell lung carcinoma
 • Head and neck squamous cell carcinoma
 • Leukemia cells

Vad är extra höga doser av selen?

Extra höga är doser av selen är förstås över det normala dagsintaget av selen, som via kosten beräknas vara 134 mikrogram för vuxna män, och 93 mikrogram för vuxna kvinnor per dag i USA (Office 2019). Det dagliga intaget av selen i de flesta regioner i Europa och Mellanöstern är betydligt lägre än det genomsnittliga dagsintaget i USA (Stoffaneller & Morse 2015).

Följaktligen kan en extra hög dos av selen ligga i intervallet från 200 mikrogram per dag till 800 mikrogram per dag.

Observera: Extra höga doser (200 mikrogram/dag) som gavs till redan ”selenfyllda” försökspersonerna resulterade inte i signifikant skydd mot risken att få prostatacancer. Det visade sig i studien, The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT) där de deltagande männen hade ett genomsnittligt serum selenkoncentration på 135 mikrogram per liter räknat från baslinjen (Lippman 2009).

Däremot hade deltagare i Nutritional Prevention of Cancer Trial, som hade en genomsnittlig plasmakoncentration vid baslinjen under 123,2 mikrogram per liter, signifikanta minskningar av risken för prostatacancer i samband med ett dagsintag av ett selenberikat jästtillskott på 200 mikrogram (Duffield-Lillico 2003).

Slutsats: Selentillskott och cancer

Kliniska studier har visat att selen kan spela en roll i förebyggandet av vissa cancerformer. Den förebyggande effekten på cancer antas vara relaterad till dess effekter på DNA-reparation, på apoptos, antioxidantaktivitet, de endokrina funktionerna och på immunförsvaret (Office 2019).

Evans et al har presenterat prekliniska forskningsbevis som tyder på att selenföreningar avsevärt kan skydda mot den normala vävnadstoxiciteten hos cancerterapier utan att äventyra cancerterapins anti-cancereffekt (och eventuellt till och med förbättra den effekten) (Evans 2017).

Källor

Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S., Wang, G. Q., et al.  (1993). Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. Journal of The National Cancer Institute, 85(18), 1483-1492.

Bonelli, L., Puntoni, M., Gatteschi, B., Massa, P., Missale, G., Munizzi, F., & Bruzzi, P. (2013). Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A double-blind randomized trial. Journal of Gastroenterology, 48(6), 698-705.

Brodin, O., Eksborg, S., Wallenberg, M., Asker-Hagelberg, C., Larsen, E. H., Mohlkert, D., … Björnstedt, M. (2015). Pharmacokinetics and Toxicity of Sodium Selenite in the Treatment of Patients
with Carcinoma in a Phase I Clinical Trial: The SECAR Study. Nutrients, 7(6), 4978–4994

Chen, Y.-C., Prabhu, K. S., & Mastro, A. M. (2013). Is selenium a potential treatment for cancer metastasis? Nutrients, 5(4), 1149–1168.

Clark, L. C., Combs, G. F., Turnbull, B. W., Slate, E., & Alberts, D.  (1996).  The nutritional prevention of cancer with selenium 1983-1993; a randomized clinical trial. JAMA, 276: 1957-1963.

Clark, L. C., Dalkin, B., Krongrad, A., Combs, G. F., & Turnbull, B. W.  (1998). Decreased incidence of prostate cancer with selenium supplementation: results of a double-blind cancer prevention trial. Brit. J. Urol, 81: 730-734.

Duffield-Lillico AJ, Dalkin BL, Reid ME, Turnbull BW, Slate EH, Jacobs ET, et al.  (2003). Selenium supplementation, baseline plasma selenium status and incidence of prostate cancer: an analysis of the complete treatment period of the Nutritional Prevention of Cancer Trial. BJU Int; 91:608-12.

Evans SO, Khairuddin PF & Jameson MB. (2017). Optimising selenium for modulation of cancer treatments.  Anticancer Research. 37: 6497-6509.

Hercberg, S., Galan, P., Preziosi, P., Bertrais, S., Mennen, L., Malvy, D., & Briançon, S. (2004). The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Archives of Internal Medicine, 164(21), 2335-2342.

Lippman SM, Klein EA, Goodman PJ, Lucia MS, Thompson IM, Ford LG, et al. (2099).  The effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA; 301:39-51.

Office of Dietary Supplements. (2019). Selenium: Fact Sheet for Health Professionals. National Institutes of Health. Retrieved from https://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/#h4

Stoffaneller, R & Morse, NL. (2015). A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Tan, H. W., Mo, H.-Y., Lau, A. T. Y., & Xu, Y.-M. (2018). Selenium Species: Current Status and Potentials in Cancer Prevention and Therapy. International Journal Of Molecular Sciences, 20(1).

Informationen i denna artikel är inte avsedd som medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som sådan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *